ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់

Frontiers of Sanitation 14
September 2019

ឯកសារទី ១៤ នៃកម្រងឯកសារ “ព្រំដែននៃកម្មវធីសិ ហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង ”ផ្តោោតសំំខាន់់លើើការយល់់ឃើ�ើញ និិងការអនុុវត្តតបច្ចុុប្បបន្នន ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការដោះះស្រាយការ ភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ ឯកសារនេះពិនិត្យ មើលរបៀបកំណត់ និងកត់សម្គាល់ការភ្លាំងភ្លាត់ និងគំរូផ្សេងៗនៃការភ្លាំងភ្លាត់ដែលរក ឃ�ើញក្រោយការប្រកាស ការបញ្ឈប់ការបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល ទាំងស្រុង។
មានឯកសារជាច្រើនលើកឡើងពីរបៀបបង្ើតកម្មវធីសិ ហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង ដែលអាចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការភ្លាំងភ្លាត់ប៉ុន្តែឯកសារនេះផ្តោតសំខាន់លើរបៀបស្តារ ការភ្លាំងភ្លាត់ ដែលបានកើតឡើង។ គួរកត់សម្គាល់ថា យុទ្ធសាស្រ្តដែលបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការស្តារការភ្លាំងភ្លាត់ និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានប្រើប្រាស់ជាមុនដើម្បីបង្ើតកម្ម
វធី ិ ដែលអាចទប់ស្កាត់ការភ្លាំងភ្លាត់មានភាពច្រំ ដែលនៅកម្រិតណាមួយ។

ការពិនិត្យឡើងវញិ លើឯកសារមានស្រាប់ បង្ហាញថា មានភស្តុតា ងតិចតួចសពីរ ្តី បៀប ស្តារការភ្លាំងភ្លាត់ ហើយភស្តុតា ងដែលមាន និងការណែនាំនានា ហាក់ផ្តោតលើការទប់ ស្កាត់។ ការពិនិត្យឡើងវញិ នេះចាប់ផ្តើមលើក ឡើងពីចំណុ ចខ្វះខាតនេះ។ អ្នកអនុវត្តន៍គួរ ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌសពីគ្តី ំរូនៃការភ្លាំងភ្លាត់ ដែលបានលើកឡើង និងផ្នែកសពី ្តី កត្តាបង្ក ការភ្លាំងភ្លាត់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភេទ និង កម្រិតនៃការភ្លាំងភ្លាត់កន្លងមក រួចប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍ក្នុងផ្នែកសពី ្តី ការដោះស្រាយការ ភ្លាំងភ្លាត់ដើម្បីកំណត់រកការឆ្លើយតបចំពោះ ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលអាចកើតឡើង។ ក្រៅពីការពិនិត្យឡើងវញ ិ លើឯកសារមាន ស្រាប់នេះ1 យើងបានធ្វើបទសម្ភា សន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅកម្រិត
សកល តំបន់ និងប្រទេស។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមាន គោលបំណងច្បាស់លាស់ ដើម្បីកំណត់រកបទពិសោធន៍ និងនវានុវត្តន៍ក្នុងការដោះស្រាយ ការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងវស័យិ នេះ។

Additional details

PublisherInstitute of Development Studies
ThemesBehaviour change, Challenging contexts, Child faeces, Health, Hygiene, Leave no one behind, Monitoring, evaluation and learning, Slippage, Social norms, Sustainability and safely managed sanitation, Tough physical environments
ApproachesCommunity-led approaches
Citation

Hickling, S. (2019) ‘Tackling Slippage’, Frontiers of CLTS: Innovations and Insights 14 Brighton: IDS

LanguageKhmer

Share this resource

Learn more about SLH Research

We use a range of research approaches, which aim to draw attention to urgent knowledge gaps, blind spots and emerging questions, often at a critical point in time, to support policy-makers, practitioners and partners in navigating and responding swiftly.

SLH Research and Learning