ការបំបែកតំណម៖ អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅក្នុង កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

Frontiers of Sanitation 6
July 2015

កម្មវិធីសហគមន៍​ដឹកនាំ​អនាម័យទាំងស្រុង អាច​ជា​វិធី​ដ៏មាន​អនុភាព​ក្នុងការ​ដេញដោលនូវ​​​បទដ្ឋាន​សង្គម​ ជំនឿ និង​ផ្នត់គំនិត​។ ភាព​បើកចំហរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​​ជំរុញតាមរយៈ​ដំណើរការ​បំផុស​ អាច​បង្កើតបរិយាកាសអំណោយផល​ ​ដែលសហគមន៍​អាច​និយាយ​/លើកឡើង​អំពីការ​មករដូវ​ដោយ​សេរី

ការមានរដូវគឺជាផ្នែកធម្មជាតិ និងសុខភាពនៃជីវិតសម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី ប៉ុន្តែជារឿយៗ វាជាប្រធា នបទតំណមមួយ ដែលមិនងាយនឹងនិយាយដល់ ហើយអាចនាំអោយមាន អារម្មណ៍ខ្មាសអៀន និងអាម៉ាស់។ វាក៏អាចនាំអោយកុមារីបាត់បង់ ចំណាប់អារម្មណ៍ ទៅសា លា ឬមិនទៅសា លាប៉ុន្មានថ្ងៃ។ កា រមានរដូវគឺជាធាតុយ៉ាងសំខាន់នៃអនាម័យ ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនពាក់កណ្តាលពិភពលោកទៅលើផ្នែកដ៏ធំនៃការរស់នៅ របស់ពួកគេ។ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សា យ ព្រំដែននៃកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យបង្ហាញ ពីវិធីសាស្រ្តដែលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំ អនាម័យអាចពង្រីកបន្ថែមក្នុងកា រកំនត់ពីការ គ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមានរដូវនៅសាលារៀន និងសហគមន៍ក្នុងការកា ត់បន្ថយភាព ស្មុគស្មាញទាំងនេះសម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី។ សៀវភៅនេះ បែងចែក ការរៀនសូត្រ អនុសាសន៍ ការ បង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ពីអង្គការ ផេន្ល អនរ្ត ជាត ិ (Plan International), អង្គការវ៉តធើអេត (WaterAid), WSSCC, UNICEF, WASH United, Grow and Know, និង USAID/WASHplus.

Additional details

PublisherInstitute of Development Studies
ThemesBehaviour change, Gender, Hygiene, Leave no one behind, Menstrual health and hygiene
ApproachesCommunity-led approaches
Citation

Roose, S., Rankin, T. and Cavill, S. (2015) ‘Breaking the Next Taboo: Menstrual Hygiene within CLTS’, Frontiers of CLTS: Innovations and Insights Issue 6, Brighton: IDS

LanguageKhmer

Share this resource

Learn more about SLH Research

We use a range of research approaches, which aim to draw attention to urgent knowledge gaps, blind spots and emerging questions, often at a critical point in time, to support policy-makers, practitioners and partners in navigating and responding swiftly.

SLH Research and Learning