ការជំរុញការចូលរួមរបស់បុរស និងក្មេងបបុស្្នុង្មមេវិធីអនាម័យ

Frontiers of Sanitation 11
August 2018

ឯកសារដែលមានចំណងជើងថា “ព្រំដែននៃកម្មវធីសហគមន៍ដឹកនា ិ ំអនាម័យទាំង ស្រុង” ចែករំលែក និងផ្អែកលើការរៀនសូត្រពីការពិនិត្យឡ ងវញិ លើឯកសារមានស្រាប់ ដោយស្វែងយល់ពីឧទាហរណ៍នៃអាកប្បកិរិយា និងតួនាទីយេនឌ័ររបស់បុរស និងក្មេង ប្រុសក្នុងវស័យអនាម័យ។ ច ិ ំណុ ចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកម្រិតដែលការជំរុញការ ចូលរួមរបស់បុរស និងក្មេងប្រុសក្នុងដំណើរការអនាម័យ ដែលនំាឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ដែលមាននិរន្តរភាព នៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍និងការកាត់បន្ថយវសមភា ិ ពយេនឌ័រ។ ការពិនិត្យឡ ងវញិ នេះផ្តោតលើបុរស និងក្មេងប្រុស៖ របៀបដែលជំរុញការចូលរួម របស់ពួកគេ (របៀបដែលមិនជំរុញ) របៀបប្រមូលផ្តុំព ួកគេជាសម្ព័ន្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លទ្ធផលអនាម័យ និងបញ្ហាដែលពួកគេរួមចំណែក និងជួបប្រទះ។

Additional details

PublisherInstitute of Development Studies
ThemesBehaviour change, Campaigns, Gender, Gender transformative WASH, Leave no one behind, Social norms, Sustainability and safely managed sanitation
ApproachesCommunity-led approaches
Citation

ការដកស្រង់់ត្រឹឹមត្រូូវ៖ កាវ៉ិិល, ស., កាវ៉ិិ ម៉៉ត្តត, ច. និិងទីីនដេល-ប៊ីីសកូូ, ភ., ជាមួួយ ប៊៊ន, ម., ហាកហ្គីីត, ខ. និិងវ៉ាាមឺឺរ៉ាា, អ. (២០១៨) ‘ការជំំរុុញការចូូលរួួមរបស់់បុុរស និិងក្មេេងប្រុុសក្នុុងកម្មមវិធីិ ីអនាម័័យ’, ព្រំំដែននៃ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលចំំណេះះដឹឹងអនាម័័យ៖ នវានុុវត្តតន៍៍ និិងចំំណេះះដឹឹង ១១, ប្រាយតុុន៖ IDS, DOI: 10.19088/SLH.2020.002

LanguageKhmer

Share this resource

Learn more about SLH Research

We use a range of research approaches, which aim to draw attention to urgent knowledge gaps, blind spots and emerging questions, often at a critical point in time, to support policy-makers, practitioners and partners in navigating and responding swiftly.

SLH Research and Learning